RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Projektu: „Rozkręć swój umysł – rozwijaj swoje kompetencje w Gminie Lubomierz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;

  • Inspektor Ochrony Danych Osobowych, e-mail: inspektor@umwd.pl;

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są/będą w celu prowadzenia postępowań dotyczących wyjaśnienia informacji (zgłoszenia) o sytuacji mogącej stanowić nadużycie w procesie realizacji RPO WD 2014 – 2020 i kontroli prawidłowości realizacji RPO WD 2014 – 2020 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz w celu archiwizacji;

  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, pracownicy IZ RPO WD, powołani biegli, strony i inni uczestnicy postępowań administracyjnych/karnych/sądowych, operator pocztowy lub kurier (w przypadku korespondencji papierowej), Komisja Europejska, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Najwyższa Izba Kontroli, Instytucja Audytowa, Instytucja Certyfikująca, Krajowa Administracja Skarbowa, Regionalne Izby Obrachunkowe oraz specjalistyczne firmy realizujące na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz IZ RPO WD kontrole i audyt w ramach RPO WD 2014 – 2020;

  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji dotyczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020;

  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania;

  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

  • Podanie przez Panią/Pana danych było dobrowolne;

  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania;

  • Pani/ Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.