O nas

Misja naszej szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWEJ W PŁAWNEJ – bezpieczna, otwarta, przyjazna – zapewniamy uczniom wszechstronny i harmonijny rozwój. Rozwijamy zainteresowania i uzdolnienia. Wspieramy wychowanków w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków. Przygotowujemy do kształcenia na dalszym etapie. Zapewniamy dobry start.

JESTEŚMY SZKOŁĄ:

  • dysponującą dobrze przygotowaną kadrą, systematycznie doskonalącą się i wzbogacającą swój warsztat pracy,
  • bezpieczną i przyjazną dla ucznia,
  • otwartą na współpracę i twórczą,
  • zapewniającą życzliwą atmosferę i indywidualne podejście do każdego ucznia, wspierającą rodziców w wychowaniu dzieci,
  • pogodną i czystą.

KSZTAŁTUJEMY POSTAWY:

  • odpowiedzialności za siebie i innych,
  • tolerancji,
  • szacunku dla symboli i tradycji narodowych,
  • rozwijania zainteresowań i talentów.

UCZYMY:

  • zasad, humanitaryzmu, sprawiedliwości i odpowiedzialności,
  • zdrowego i higienicznego trybu życia, wolnego od wszelkich nałogów,
  • akceptacji siebie,
  • współpracy w grupie,
  • odpowiedzialności za zachowanie środowiska naturalnego,
  • uczciwości.

OFERUJEMY:

  • naukę języka angielskiego,
  • dobrze wyposażoną salę komputerową, nowoczesne pomoce dydaktyczne,
  • zajęcia z wychowania do życia w rodzinie,
  • opiekę dla uczniów dojeżdżających w świetlicy,
  • popołudniową świetlicę profilaktyczną,
  • zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia i zainteresowania,
  • zajęcia wyrównawcze,
  • pomoc pedagoga,
  • organizację imprez i wycieczek,
  • organizację koncertów, prelekcji, przedstawień teatralnych, projekcji filmów,
  • udział w konkursach i zawodach sportowych na etapie szkolnym i pozaszkolnym.

NASZ ABSOLWENT

POTRAFI:

  • komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi, akceptować siebie takim, jakim jest,
  • współpracować w grupie,
  • dbać o rozwój sprawności fizycznej,
  • być odpowiedzialnym za zachowanie i pielęgnowanie naturalnego środowiska,
  • służyć pomocą i wsparciem w opiece nad młodszymi, słabszymi.

ZNA:

  • swoje mocne strony (zalety, walory) i potrafi je wykorzystać w tworzeniu swojej osobowości,
  • potrzeby najbliższego środowiska i stara się aktywnie uczestniczyć w jego kształtowaniu,
  • tradycje szkoły, regionu, narodu i pielęgnuje je.

JEST:

 • wyposażony w wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich możliwości,
 • tolerancyjny i wrażliwy,
 • asertywny.