Projekt edukacyjny

Time Gates – Bramy Czasu wycieczka w ramach projektuZajęcia realizowane w ramach projektu „Lepszy start – rozwijanie kompetencji w Gminie Lubomierz”.
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie  „Lepszy start – rozwijanie kompetencji w Gminie Lubomierz”
 w Szkole Podstawowej w Pławnej w roku szkolnym 2021-2022

Rodzaj wsparciaData realizacji wsparcia  Godziny w których wsparcie jest realizowane
zaj. rozwijające. z języka angielskiego kl. IVwtorek   piątek13.35-15.10   11.40-13.25
zaj. wyrówn. z języka angielskiego kl.VIIIponiedziałek   wtorek  14.25-15.10   15.15-16.00
zaj. wyrówn. z języka angielskiego kl.Vponiedziałek12.40-14.20
zaj. rozwijające. z języka niemieckiego  środa14.25-16.20
zaj. wyrówn. z matematyki  czwartek12.40-14.20
zaj. kreatywnego myśleniawtorek  13.35-15.10
matematyka drogą eksperymentu gr. Aponiedziałek12.40.14.40
matematyka drogą eksperymentu gr. Bwtorek12.40-14.20
matematyka drogą eksperymentu gr.Cpiątek10.50-12.25
matematyka drogą eksperymentuczwartek13.25-15.10
matematyka drogą eksperymentupiątek12.40-14.20
chemia metodą eksperymentuśroda14.25-16.00
fizyka metodą eksperymentupiątek15.15-16.00
geografia metodą eksperymentupiątek14.25-16.00
biologia metodą eksperymentuwtorek14.25-16.00
przyroda metodą eksperymentuponiedziałek14.25-16.00
przyroda metodą eksperymentuponiedziałek   środa12.40-13.25   11.40-12.25
zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalneśroda   piątek12.40-13.25   09.55-10.40
zajęcia rozwijające w zakresie informatykiponiedziałek   środa13.35-14.20   12.40-13.25
zajęcia rozwijające w zakresie informatykiponiedziałek   środa             13.25-14.20   12.40-13.25

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie  „Lepszy start – rozwijanie kompetencji w Gminie Lubomierz” w Szkole Podstawowej w Pławnej w roku szkolnym 2020-2021

Rodzaj wsparciaData realizacji wsparcia  Godziny w których wsparcie jest realizowane(od….do)Dokładny adres realizacji wsparcia 
zaj. rozwijające. z języka angielskiegowtorek czwartek piątek11.40-12.25 13.35-15.10 13.35-14.20Szkoła Podstawowa w Pławnej Pławna 23 59-623 Lubomierz
zaj. wyrówn. z języka angielskiego kl.VIIIponiedziałek piątek14.25-15.10 14.25-15.10Szkoła Podstawowa w Pławnej Pławna 23 59-623 Lubomierz
zaj. wyrówn. z języka angielskiego kl.Vponiedziałek  12.40-14.20Szkoła Podstawowa w Pławnej Pławna 23 59-623 Lubomierz
zaj. rozwijające. z języka niemieckiego  czwartek14.25-16.00Szkoła Podstawowa w Pławnej Pławna 23 59-623 Lubomierz 
zaj. wyrówn. z matematyki  środa piątek  14.25-15.10 14.25-15.10Szkoła Podstawowa w Pławnej Pławna 23 59-623 Lubomierz
zaj. kreatywnego myśleniapiątek12.40-14.20Szkoła Podstawowa w Pławnej Pławna 23 59-623 Lubomierz
matematyka drogą eksperymentu gr.Aponiedziałek11.40-13.25  Szkoła Podstawowa w Pławnej Pławna 23 59-623 Lubomierz
matematyka drogą eksperymentu gr.Bpiątek9.55-11.35Szkoła Podstawowa w Pławnej Pławna 23 59-623 Lubomierz
matematyka drogą eksperymentu gr.Cpiątek11.40-13.25Szkoła Podstawowa w Pławnej Pławna 23 59-623 Lubomierz
matematyka drogą eksperymentu kl.2poniedziałek piątek12.40-13.25 12.40-13.25Szkoła Podstawowa w Pławnej Pławna 23 59-623 Lubomierz
matematyka drogą eksperymentu kl.6poniedziałek czwartek13.35-14.20 13.35-14.20Szkoła Podstawowa w Pławnej Pławna 23 59-623 Lubomierz
chemia metodą eksperymentuśroda14.25-16.00Szkoła Podstawowa w Pławnej Pławna 23 59-623 Lubomierz
fizyka metodą eksperymentuponiedziałek czwartek  15.15-16.00 15.15-16.00Szkoła Podstawowa w Pławnej Pławna 23 59-623 Lubomierz
geografia metodą eksperymentupiątek14.25-16.00Szkoła Podstawowa w Pławnej Pławna 23 59-623 Lubomierz
biologia metodą eksperymentuwtorek14.25-16.00Szkoła Podstawowa w Pławnej Pławna 23 59-623 Lubomierz
przyroda metodą eksperymentuwtorek12.40-14.20Szkoła Podstawowa w Pławnej Pławna 23 59-623 Lubomierz
przyroda metodą eksperymentuczwartek11.40-12.25Szkoła Podstawowa w Pławnej Pławna 23 59-623 Lubomierz
zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalnewtorek środa11.40-12.25 12.40-13.25Szkoła Podstawowa w Pławnej Pławna 23 59-623 Lubomierz
zajęcia rozwijające w zakresie informatykiponiedziałek12.40-14.20Szkoła Podstawowa w Pławnej Pławna 23 59-623 Lubomierz
zajęcia rozwijające w zakresie informatykipiątek11.40-13.25Szkoła Podstawowa w Pławnej Pławna 23 59-623 Lubomierz

„Lepszy start – rozwijanie kompetencji w Gminie Lubomierz”

Burmistrz Gminy i Miasta  Lubomierz informuje, że w latach 2019 – 2021 realizowany jest projekt pn. „Lepszy start – rozwijanie kompetencji w Gminie Lubomierz” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: Oś priorytetowa 10 Edukacja; Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie: 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ.

Projekt realizowany jest w powiecie Lwóweckim na terenie miejsko-wiejskiej gminy Lubomierz i obejmuje on Szkołę Podstawową Lubomierz, Szkołę Podstawową Pławna oraz Zespół Szkół w Lubomierzu i ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy u 95% uczniów w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz niepełnosprawnościami – poprzez realizację zajęć dodatkowych dla uczniów w każdej ze szkół, a także podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.

W ramach projektu zaplanowano w Szkole Podstawowej w Pławnej:

zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe

●  zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

 Cel: wzbogacenie słownictwa, poprawne komunikowanie się, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach  ucznia, zwiększenie

motywacji do nauki języka;

●  zajęcia rozwijające z  języka niemieckiego

 Cel: wzbogacenie słownictwa, poprawne komunikowanie się, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach  ucznia, zwiększenie

motywacji do nauki języka;

● zajęcia rozwijające z języka angielskiego

Cel: wzbogacenie słownictwa, poprawne komunikowanie się, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach  ucznia, zwiększenie

motywacji do nauki języka;

● zajęcia wyrównawcze z matematyki

 Cel: uzupełnianie  braków w wiadomościach z matematyki, kształtowanie  umiejętności stosowania matematyki w praktyce, rozbudzenie  zainteresowania przedmiotem

●  zajęcia kreatywnego myślenia

 Cel: motywowanie do samodzielnego, nowatorskiego wykonywania zadań, wykorzystywanie umiejętności logicznego myślenia

Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu

●  Matematyka drogą eksperymentu

● Chemia metoda eksperymentu

●  Geografia metoda eksperymentu

●  Biologia metoda eksperymentu

●  Fizyka metoda eksperymentu

● Przyroda metodą eksperymentu

Celem zajęć jest podniesienie efektywności kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych w kontekście kształcenia kompetencji kluczowych.

Wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

● zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne

Cel: rozwijanie kompetencji emocjonalnych, poprawienie zdolności komunikacyjnych, radzenia sobie z emocjami

Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych

●  zajęcia rozwijające w zakresie informatyki

Cel: rozwijanie kompetencji w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zainteresowań przedmiotowych

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI:

● Kształtowanie umiejętności i właściwych postaw uczniów (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa)

Cel: zapoznanie z rolą doświadczeń i eksperymentu w nauczaniu. Pogłębienie wiedzy na temat innowacyjnych metod nauczania ukierunkowanych na kształtowanie kreatywności i innowacyjności wśród uczniów.

● Praca z uczniem z SPE,

Celem szkolenia jest diagnozowanie  potrzeb, możliwości, i zainteresowań uczniów o specyficznych potrzebach, praca z uczniem z SPE.

● Obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym mobilnego, zakupionego do szkół w ramach wsparcia EFS.

Cel: podniesienie kompetencji w zakresie wykorzystania technologii informatyczno-komunikacyjnych, oraz zwiększenie wykorzystania cyfrowych pomocy dydaktycznych

● Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

 Cel: zapoznanie z nowymi metodami kształcenia , podniesienie kompetencji nauczycieli w celu uatrakcyjnienia form kształcenia.

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie  „Lepszy start – rozwijanie kompetencji w gminie Lubomierz”
w Szkole Podstawowej w Pławnej

Rodzaj wsparcia Data realizacji wsparcia   Godziny w których wsparcie jest realizowane(od….do) Dokładny adres realizacji wsparcia  
zaj. rozwijające. z języka angielskiego poniedziałek czwartek 13.25-15.10
13.35-15.10
Szkoła Podstawowa w Pławnej
Pławna 23; 59-623 Lubomierz
zaj. wyrówn. z języka angielskiego kl.VIII czwartek
piątek  
15.15-16.00
14.25-15.10
Szkoła Podstawowa w Pławnej
Pławna 23; 59-623 Lubomierz
zaj. wyrówn. z języka angielskiego kl.IV poniedziałek 11.40-13.25 Szkoła Podstawowa w Pławnej
Pławna 23; 59-623 Lubomierz
zaj. rozwijające. z języka niemieckiego   wtorek 14.25-16.00 Szkoła Podstawowa w Pławnej
Pławna 23; 59-623 Lubomierz
 
zaj. wyrówn. z matematyki   środa 12.40-14.20 Szkoła Podstawowa w Pławnej
Pławna 23; 59-623 Lubomierz
zaj. kreatywnego myślenia czwartek 12.40-14.20 Szkoła Podstawowa w Pławnej
Pławna 23; 59-623 Lubomierz
matematyka drogą eksperymentu gr.A wtorek 12.40-14.20 Szkoła Podstawowa w Pławnej
Pławna 23; 59-623 Lubomierz
matematyka drogą eksperymentu gr.B czwartek 11.40-13.25 Szkoła Podstawowa w Pławnej
Pławna 23; 59-623 Lubomierz
matematyka drogą eksperymentu gr.C piątek 10.50-12.25 Szkoła Podstawowa w Pławnej
Pławna 23; 59-623 Lubomierz
matematyka drogą eksperymentu kl.1 czwartek
piątek
12.40-13.25
11.40-12.25
Szkoła Podstawowa w Pławnej
Pławna 23; 59-623 Lubomierz
matematyka drogą eksperymentu kl.5 czwartek 12.40-14.20 Szkoła Podstawowa w Pławnej
Pławna 23; 59-623 Lubomierz
chemia metodą eksperymentu środa 14.25-16.00 Szkoła Podstawowa w Pławnej
Pławna 23; 59-623 Lubomierz
fizyka metodą eksperymentu środa 14.25-16.00 Szkoła Podstawowa w Pławnej
Pławna 23; 59-623 Lubomierz
geografia metodą eksperymentu piątek 14.25-16.00 Szkoła Podstawowa w Pławnej
Pławna 23; 59-623 Lubomierz
biologia metodą eksperymentu wtorek 14.25-16.00 Szkoła Podstawowa w Pławnej
Pławna 23; 59-623 Lubomierz
przyroda metodą eksperymentu wtorek 12.40-14.20 Szkoła Podstawowa w Pławnej
Pławna 23; 59-623 Lubomierz
przyroda metodą eksperymentu czwartek 10.50-12.25 Szkoła Podstawowa w Pławnej
Pławna 23; 59-623 Lubomierz
zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne wtorek
środa
14.25-15.10
13.35-14.20
Szkoła Podstawowa w Pławnej
Pławna 23; 59-623 Lubomierz
zajęcia rozwijające w zakresie informatyki środa 13.35-15.10 Szkoła Podstawowa w Pławnej
Pławna 23; 59-623 Lubomierz
zajęcia rozwijające w zakresie informatyki środa 13.35-15.10 Szkoła Podstawowa w Pławnej
Pławna 23; 59-623 Lubomierz